Ułatwienie Dostępności
Rodo

Polityka Prywatności strony www.magnoliadomy.pl 

I. Wstęp

Kierując się zasadą mówiącą, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla podmiotu danych opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, zawierający informacje, których przekazania od Administratora Danych wymaga artykuł 13 RODO. 

II. Administrator danych osobowych

Strona www.magnoliadomy.pl powstała w celu umożliwienia dostępu do informacji o usługach świadczonych przez Magnolia Domy. Kontaktując się z nami za pomocą kanałów informacyjnych wskazanych na stronie www.magnoliadomy.pl przekazują Państwo swoje dane osobowe jej właścicielowi tj. Magnoliadomy Non Profit Sp. z o.o., z siedziba w Toruniu (87-100) przy ulicy Dworcowej 5/57, będącej administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy pod adresem: biuro@magnoliadomy.pl.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych w zapytaniu skierowanym poprzez kanały komunikacji wskazane na stronie www.magnoliadomy.pl oraz przez media społecznościowe. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na odpowiadaniu na zapytania ofertowe oraz podtrzymywaniu kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi usługami i sympatykami. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem ofert, świadczeniem usług i obsługą posprzedażową. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osobowych osoby, będącej stroną umowy, lub mającej się stać stroną umowy. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i obsługi zapytań ofertowych oraz zamówień na towary, w celu bezpiecznej i prawidłowej organizacji pracy oraz obrony przed roszczeniami.
 4. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na optymalizacji procesów sprzedażowych i obronie przed roszczeniami.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji księgowej. Podstawą takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w celu obrony przed roszczeniami. Podstawa takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora do ochrony własnych interesów. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi lub udzielenie obsługi posprzedażowej.

Ponadto w celu dostosowania i rozwoju funkcji strony www.magnoliadomy.pl , w tym jej budowy i treści dla użytkownika oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości obsługi wykorzystywana jest technologia, służąca gromadzeniu i przetwarzaniu danych w plikach cookies, w tym adresów IP użytkowników strony. Więcej informacji na ten temat znają Państwo w sekcji Pliki Cookies niniejszej Polityki prywatności.

IV. Odbiorcy danych osobowych użytkowników strony www.magnoliadomy.pl 

 1. Dostawca usług hostingu poczty email i strony www dla Administratora.
 2. Dostawca usługi tworzenia i utrzymania strony www.

A w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług odbiorcami danych osobowych klientów mogą być:

 1. Bank prowadzący rachunek Administratora.
 2. Podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.
 3. Podwykonawcy uczestniczący w naszych realizacjach, np. firmy z branży hydraulicznej czy elektrycznej.

V. Przetwarzanie danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych

W celu dotarcia do jak najszerszego grona klientów i prezentacji naszej działalności oraz podtrzymania relacji z naszymi klientami i sympatykami prowadzimy profile na portalach społecznościowych, na których umieszczamy aktualne informacje o naszych usługach, sukcesach i planach. Poprzez polubienie naszego fanpage oraz komentowanie lub/i udostępnianie naszych postów poznamy Państwa nick/ imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne informacje zawarte na Państwa profilu społecznościowym oraz informacje zawarte w prywatnych wiadomościach kierowanych do nas. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych, którzy działają na podstawie własnych regulaminów i polityk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości. 

VI. Okresy przechowywania danych osobowych 

 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania ofertowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy. 
 2. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją usług oraz obsługą posprzedażową będą przetwarzane na czas trwania umowy zawartej z Administratorem, a także później do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących wynikać z takiej umowy.
 3. W przypadku wystawienia faktury VAT dane osobowe klientów bądą przechowywane na czas wymagany przepisami prawa (Ustawa ordynacja podatkowa i Ustawa o rachunkowości), tj.: przez 5 lat po końcu roku, w którym została wystawiona faktura.
 4. Dane przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług.

VII. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopii tych danych;
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe;
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
 • Do wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa za zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. 
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych. Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa (więcej informacji: www.uodo.gov.pl).

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@magnoliadomy.pl.

VIII. Czy przekazanie danych Administratorowi jest wymagane

Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe i świadczenie usług. 

IX. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.magnoliadomy.pl nie profiluje danych osobowych klientów i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

X Pliki cookies

1. Właściciel strony www.magnoliadomy.pl zbiera automatycznie informacje zawarte w plikach cookies, tj. niewielkich plikach tekstowych przechowywanych na urządzeniach końcowych użytkowników strony, takie jak m.in:

 • publiczny adres IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • data połączenia z serwisem;
 • czas pozostawania na stronie.

2. Cele stosowania plików cookies to:

 • Dostosowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika;
 • Optymalizacja korzystania ze strony;
 • Tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony oraz jej zawartości;
 • Ułatwienie przeglądania strony przy kolejnych wizytach;
 • Wyświetlania reklamy behawioralnej dostarczającej użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań, dotyczy to również wyświetlania reklam poza strona www.magnoliadomy.pl.

Pliki stron trzecich są używane do targetowania reklam i reklamy behawioralnej. Dodając znaczniki do strony, reklamodawcy mogą śledzić użytkownika w sieci, kiedy odwiedza on inne strony internetowe. Pozwala to reklamodawcom na stworzenie profilu użytkownika na podstawie jego profilu wyszukiwania. Ma to służyć dostarczaniu bardziej odpowiednich treści. 

3.Pliki cookies stosowane na stronie ze względu na ich funkcje można podzielić na:

 • Niezbędne do funkcjonowania strony, tj. potrzebne do jej prawidłowego funkcjonowania, przechowywane na urządzeniu końcowym przez 1 dzień;
 • Analityczne, tj. zbierające informacje o częstotliwości odwiedzin na stronie www i sposobie korzystania z niej. Te zanonimizowane informacje służą do ulepszenia zawartości i działania strony. Analityczne cookies mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym do 2 lat;
 • Marketingowe, tj. służące wyświetlaniu reklam dopasowanych do profilu użytkownika strony. Na podstawie historii przeglądania reklamodawcy budują profile, udostępniane partnerom reklamowym, w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Marketingowe cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym do 1 roku. 

4. Ze względu na czas przechowywania na urządzeniu końcowym pliki cookies stosowane na stronie można podzielić na:

 • Tymczasowe ( sesyjne)pozostające w pamięci przeglądarki na czas używania strony www. Są one konieczne dla poprawnego działania strony;
 • Stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika po zamknięciu strony pomiędzy sesjami przeglądania. Służą one do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony i do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

5. Zarządzanie instalacją plików cookies przez użytkownika

W celu zapewnienia zgodności z prawem Rzeczypospolitej Polskiej I Unii Europejskiej właściciel strony stosuje narzędzie umożliwiające zarządzanie zakresem plików cookies, które będą instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika, przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.magnoliadomy.pl . Panel do zarządzania plikami cookies pojawia się automatycznie przy pierwszej wizycie użytkownika na stronie, oraz w razie odwiedzin strony w trybie incognito i umożliwia użytkownikowi podjęcie świadomej decyzji o tym jakie konkretnie kategorie plików cookies będą instalowane na jego urządzeniu końcowym. Ponadto narzędzie do zarządzania plikami cookies ze strony www.magnoliadomy.pl umożliwia w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji o tym jakie konkretnie pliki cookies są stosowane na stronie i kto jest ich dostawcą.   

Data opublikowania dokumentu: styczeń 2024 r.